Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry

Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa 27.4.2022.

I LUKU
NIMI JA TARKOITUS

1 §
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry.

Yhdistys kuuluu kunnallisjärjestönä Kansallinen Kokoomus r.p:een, jota sanotaan näissä säännöissä puolueeksi sekä Pirkanmaan Kokoomus ry:een, jota sanotaan näissä säännöissä piiriksi.

Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue on Tampere.

2 §
TARKOITUS
Kunnallisjärjestön tarkoituksena on edustaa Kansallinen Kokoomus r.p:ta kotipaikkakunnallaan harjoitettavassa kunnallispoliittisessa toiminnassa, toimia yhteistyössä piirin, kokoomuslaisten kunnanvaltuutettujen muodostaman valtuustoryhmän kanssa ja jäsentensä yhdyssiteenä sekä
työskennellä seuraavien puolueen omaksumien aatteiden ja pyrkimysten toteuttamiseksi:
-Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen ymmärryksen lisääminen kansainvälistä
oikeudenmukaisuutta sekä väkivallatonta vuorovaikutusta edistämällä,
– isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja vahvistaminen,
– yksilökeskeisyyteen perustuvan, ihmisen aineellisesti ja sosiaalisesti turvattuun elämään
tähtäävän sekä jokaisen ihmisen henkisen kasvun ja persoonallisuuden laajentamisen oikeutta
kunnioittavan yhteiskunnallisen vakaumuksen edistäminen,
– yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten tasavertaiseen osallistumisoikeuteen,
kansalaisten perusturvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja
suvaitsevaisuuteen perustuvan kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen,
– edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen perustuvalle taloudelliselle toiminnalle, joka
edistää sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä maailmassa.

TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kunnallisjärjestö
1) huolehtii kunnallispoliittisesta toiminnasta toiminta-alueellaan
2) voi osallistua valtiollisiin, alueellisiin, kunnallisiin ja muihin yhteiskunnallisesti merkittäviin vaaleihin sekä tukea ja avustaa vaaleissa ehdokkaana olevia ihmisiä ja puolueen vaalitoimintaa,
3) harjoittaa puolueen tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä, julkaisutoimintaa ja
vaalitoimintaa sekä järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi kunnallisjärjestö voi
1) määrätä varsinaisille jäsenilleen jäsenmaksuja ja kannattajajäsenille kannatusmaksuja;
2) ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia;
3) omistaa, hallita ja vuokraa kiinteistöjä sekä osakkeita,
4) järjestää keräyksiä ja arpajaisia;

5) harjoittaa koulutus- ja kustannustoimintaa; ja
6) harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tavaroiden ja palvelujen myynti- ja
vuokraustoimintaa,
7) harjoittaa ravitsemus- ja majoitusliiketoimintaa

II LUKU
JÄSENET JA PÄÄTÖSVALTA

4 §
JÄSENET
Varsinaiset jäsenet
Kunnallisjärjestön varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä puolueen rekisteröity paikallisyhdistys, jonka kotipaikka on sama kuin kunnallisjärjestön kotipaikka.

Jäseneksi pyrkivällä yhdistyksellä tulee olla puoluehallituksen vahvistamat säännöt ja sen on lähetettävä kirjallinen anomus kunnallisjärjestön hallitukselle, joka hyväksyy varsinaiset jäsenet.

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet
Kunniapuheenjohtajaksi kunnallisjärjestön kokous voi kutsua kunnallisjärjestön toiminnassa erityisesti ansioituneen paikallisyhdistyksen jäsenen. Kunnallisjärjestöllä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.
Kunniajäseneksi kunnallisjärjestön kokous voi kutsua kunnallisjärjestön toiminnassa ansioituneen paikallisyhdistyksen jäsenen.

Kannattajajäsenet
Kannattajajäseneksi kunnallisjärjestön hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön sekä oikeuskelpoisen ihmisen.

5 §
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jos varsinainen jäsen, kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja tai kannattajajäsen päättää erota kunnallisjärjestöstä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnallisjärjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava kunnallisjärjestön kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero yhdistyksestä tulee voimaan, kun siitä on sääntöjen mukaisesti ilmoitettu. Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitukset, jotka sille sinä kalenterivuotena kuuluvat, jona erosta ilmoitetaan

Jos varsinainen jäsen ei suorita jäsenmaksuaan taikka on muuten jättänyt toteuttamatta ne velvoitukset, joihin se kunnallisjärjestöön liittyessään on sitoutunut, tai jos se on toiminut kunnallisjärjestön sääntöjen vastaisesti, tai muuten kunnallisjärjestöä vahingoittavalla
tavalla, on kunnallisjärjestön hallituksella oikeus erottaa varsinainen jäsen ja kannattajajäsen.

Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa kunnallisjärjestön kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus kunnallisjärjestön hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos kunnallisjärjestön kokous kuultuaan kunnallisjärjestön hallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti.

6 §
JÄSENMAKSUT
Jokainen varsinainen ja kannattajajäsen suorittaa kunnallisjärjestölle jäsenmaksuna sen määrän, jonka kunnallisjärjestön syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten vahvistaa.

Mikäli puolueen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu puolueelle tai piirille ei edeltäviltä toimintavuosilta ole maksettu kokonaan, ei jäsen voi käyttää äänivaltaansa millään puolueorganisaation tasolla.

7 §
PÄÄTÖSVALTA
Ylintä päätösvaltaa käyttää kunnallisjärjestön kokous.

Toimeenpanovalta on kunnallisjärjestön hallituksella.

III LUKU
KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS

8 §
KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUSTEN AJANKOHTA
Varsinaiset kokoukset

Kunnallisjärjestön on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous toukokuun ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kunnallisjärjestön kokous pidetään, milloin kunnallisjärjestön kokous itse tai kunnallisjärjestön hallitus niin päättää tai milloin vähintään kolme (3) varsinaista jäsenyhdistystä tai vähintään 1/10 kunnallisjärjestön varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian
käsittelyä varten kunnallisjärjestön hallitukselta pyytää.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

9 §
KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Kunnallisjärjestön kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää kunnallisjärjestön hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä postitse, sähköpostitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen kunnallisjärjestön jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.

10 §
KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT
Äänivalta

Kunnallisjärjestön kokouksiin on kullakin jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa 25 -lukua kohti.

Kokousedustus määräytyy toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenmäärän mukaan. Äänivaltaisen edustajan on esitettävä yhdistyksensä antama valtakirja tai oikeaksi todistettu pöytäkirjaote siitä kokouksesta, jossa hänelle on edustusoikeus annettu.

Edustusoikeus ja äänivalta kokouksessa on vain kokousta edeltäneiltä vuosilta jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla kunnallisjärjestön jäsenjärjestön henkilöjäsenillä.

Kokouksessa on kullakin edustajalla yksi (1) ääni.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus

Puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa on lisäksi kunnallisjärjestön kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, kunnallisjärjestön hallituksen jäsenillä, piirihallituksen jäsenillä, kokoomuslaisilla kunnanvaltuutetuilla ja kunnanhallituksen jäsenillä, kunnallisjärjestön toimihenkilöillä, puoluesihteerillä tai hänen määräämällään Kansallinen Kokoomus r.p:n toimihenkilöillä, piirin toimihenkilöillä sekä lisäksi kevätkokouksessa edellisen vuoden hallituksella.

Kokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.

Kunnallisjärjestön kokoukseen voi kunnallisjärjestön hallituksen päätöksellä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Tarkempia määräyksiä tästä annetaan tarvittaessa äänestys- ja vaalijärjestyksessä.

Kunnallisjärjestön hallitus voi päättää, että kunnallisjärjestön kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kunnallisjärjestön kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin kutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

11 §
PÄÄTÖKSENTEKO
Päätökset tehdään asiakysymyksissä ehdottomalla ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Päätökset tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella riittävä määrä ehdokkaista ei saa tarvittavaa ääntenenemmistöä, seuraavalle äänestyskierrokselle pääsee äänijärjestyksessä enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita valitsematta olevien määrään nähden. Vaalissa on äänestettävä niin monta ehdokasta kuin on valittavia. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin enemmistö äänivaltaista osanottajaa sitä pyytää.

12 §
ALOITEOIKEUS
Oikeus aloitteiden tekemiseen kunnallisjärjestön kokoukselle on kunnallisjärjestön jäsenyhdistyksillä, kunnanvaltuutetuilla, piirihallituksella ja puoluehallituksella. Kunnallisjärjestön sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on jätettävä kunnallisjärjestön hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Muut aloitteet on jätettävä kunnallisjärjestön hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kunnallisjärjestön hallitus esittää tehdyt aloitteet lausunnollaan varustettuina kunnallisjärjestön kokouksen käsiteltäväksi.

13 §
KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUSTEN ASIAT
Kevätkokous
Kevätkokouksessa
-valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat,
-todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
-vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
-asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat
-käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
-käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
-käsitellään selonteko kokoomuslaisten kunnanvaltuutettujen toiminnasta edellisen kevätkokouksen jälkeiseltä ajalta sekä selostus poliittisesta tilanteesta
-tarkistetaan kunnallisjärjestön kunnallispoliittinen ohjelma
-valitaan kunnallisjärjestön edustajat kokouksiin, joihin kunnallisjärjestöllä on oikeus nimetä edustajansa
-käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot sekä
-käsitellään muut hallituksen esiintuomat asiat

Syyskokous
Syyskokouksessa
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
-todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
-vahvistetaan kokouksen työjärjestys
-asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat
-käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
-päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakorvausten suuruudesta sekä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajien palkkioista
-määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus sekä kunnallisilta luottamushenkilöiltä perittävän luottamushenkilömaksun suuruus ennen kuntavaaleja ja käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
-valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet.
-valitaan seuraavalle vuodelle yksi tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille varatoiminnantarkastajat.
-kuullaan poliittinen tilannekatsaus
-käsitellään selostus tärkeimmistä kunnallispoliittisista kysymyksistä, kuten kuntasuunnitelmasta ja kunnan talousarvioehdotuksesta
-käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot sekä
-käsitellään muut hallituksen esiintuomat asiat

Ylimääräinen kokous
Ylimääräisessä kunnallisjärjestön kokouksessa käsitellään asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä hallituksen esittämät kysymykset, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa.

IV LUKU
KUNNALLISJÄRJESTÖN HALLITUS

14 §
HALLITUKSEN JÄSENET
Kunnallisjärjestön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä 2–14 muuta jäsentä ja 0–14 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Sihteeriksi voidaan valita hallituksen ulkopuolelta myös kunnallisjärjestön toimihenkilö.

Hallitus voi asettaa avukseen työvaliokunnan, neuvottelukuntia ja toimikuntia määräajaksi tai erityistä tehtävää varten.

15 §
HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

16 §
HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Kokouskutsu on lähetettävä postitse, sähköpostitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen hallituksen jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kiireellisiä poliittisia kysymyksiä käsittelemään voidaan hallitus kutsua koolle ilman määräaikaa.

Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.

Hallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä käyttäen.

17 §
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

18 §
PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS
Hallitus voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin henkilöille.

19 §
PÄÄTÖKSENTEKO
Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

20 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät:
1)johtaa kunnallisjärjestön toimintaa puoluehallituksen ja piirihallituksen ohjeiden sekä kunnallisjärjestön kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita kunnallisjärjestön toiminnan kehittämiseksi,
2)ohjata jäsenyhdistysten toimintaa sekä valvoa sääntöjen sekä kunnallisjärjestön kokousten päätösten noudattamista,
3)valmistella kunnallisjärjestön kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle,
4)pitää yhteyttä kunnan kokoomuslaisiin luottamushenkilöihin, antaa heille lausuntoja kunnan päätöksentekoelimissä vireillä olevista kysymyksistä,
5)järjestää kunnallisjärjestön ja sen kotipaikkakunnan kokoomuslaisen kunnanvaltuustoryhmän yhteiskokouksia, milloin jompikumpi osapuolista tekee asiasta esityksen,
6)valmistella kunnallisjärjestön kunnallispoliittinen ohjelma ja sen tarkistukset,
7)valmistella ja ohjata valtiollista, alueellista, kunnallista ja muuta vaalitoimintaa puoluehallituksen ja piirihallituksen ohjeiden mukaisesti
8)päättää varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta,
9)hyväksyä uudet jäsenet,
10)johtaa puolueen työtä kunnassa järjestämällä kokouksia, juhlia ja kurssitoimintaa sekä
11)pitää jäsenluetteloa.

21 §
NIMEN KIRJOITTAMINEN
Kunnallisjärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen määräämät toimihenkilöt, kaksi yhdessä sekä hallituksen määräämä yksin.

22 §
TOIMINTA- JA TILIVUOSI
Kunnallisjärjestön toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kunnallisjärjestön kevätkokousta ja ne on palautettava hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen kunnallisjärjestön kevätkokousta. Taloudenhoitajan ja puheenjohtajan sekä mahdollisten
kunnallisjärjestön toimihenkilöiden tulee olla läsnä tilintarkastuksessa.

23 §
LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen luottamustehtävissä tai toimihenkilöinä voi toimia vain puolueen varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäseniä.

Yhdistyksen hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt neuvoteltuaan piirin toiminnanjohtajan kanssa.

Yhdistyksen toimihenkilöt toimivat yhteistyössä piiritoimiston ja piirin toiminnanjohtajan kanssa.

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on
1) kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta,
2) valvoa, että kunnallisjärjestön toimintaa johdetaan sääntöjen ja puolueohjelmien mukaisesti ja puolueen sekä piirin ja kunnallisjärjestön päätösten mukaisesti,
3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia kunnallisjärjestön toiminnan vilkastuttamiseksi ja toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi,
4) pitää yhteyttä valtuustoryhmän johtoon, osallistua yhdessä valtuustoryhmän johdon kanssa kunnallispoliittisten kannanottojen valmisteluun,
5) pitää yhteyttä piirin toiminnanjohtajaan ja neuvotella hänen kanssaan kunnallisjärjestön toiminnasta,
6) valvoa, että toimihenkilöt ja toimikunnat täyttävät tehtävänsä,
7) olla läsnä tilintarkastuksessa.

V LUKU
VAALIT JA POLIITTINEN TOIMINTA

24 §
VALTIOLLISET VAALIT
Ehdokkaiden asettelussa valtiollisten vaalien jäsenäänestykseen noudatetaan puolueen ja piirin sääntöjä sekä puolueen jäsenäänestyssääntöä.

Kunnallisjärjestö osallistuu vaaleihin yhteistyössä piirijärjestön kanssa.

25 §
KUNTAVAALIT
Varsinainen tai ylimääräinen kunnallisjärjestön kokous tai sen valtuuttamana hallitus päättää kuultuaan piirihallitusta kuntavaalien vaaliliitoista, nimeää kokoomuslaiset ehdokkaat sekä päättää ehdokaslistojen kokoonpanosta, sijoitusjärjestyksestä ja muista vaaleihin liittyvistä tärkeimmistä kysymyksistä puoluekokouksen tai puoluevaltuuston antamien suuntaviivojen mukaisesti.

26 §
KUNNALLISJÄRJESTÖ JA VALTUUSTORYHMÄ
Kunnallisjärjestö tekee valtuustoryhmälle ehdotukset kunnallisiin luottamustehtäviin valittavista. Esityksessä on otettava huomioon puoluehallituksen hyväksymät periaatteet paikkajaosta.

Valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön neuvottelevana yhteistyöelimenä toimivat molempien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Yhteistyöelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Sihteerinä toimii kunnallisjärjestön sihteeri.

Yhteistyöelimen on
• järjestettävä keskeisistä kunnallispoliittisista kysymyksistä kunnallisjärjestön ja valtuustoryhmän yhteisiä neuvottelutilaisuuksia,
• valmisteltava kunnallisjärjestön valtuustoryhmälle ja valtuustoryhmän kunnallisjärjestölle käsiteltäväksi esittämät asiat.

Valtuustoryhmän jäsenet ovat velvollisia osallistumaan kunnallisjärjestön kokouksiin ja raportoimaan kunnallispolitiikan tapahtumista.

Kunnallisjärjestö tekee kunnallispoliittisen ohjelman seuraavaa valtuustokautta varten yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa ja hyväksyy sen kuntavaalivuonna.

VI LUKU
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

27 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KUNNALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN
Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai kunnallisjärjestön purkamisesta voidaan ottaa esille kunnallisjärjestön kokouksessa, jos se on kokouskutsussa mainittu, ja päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Sääntömuutokselle
on saatava puoluehallituksen hyväksyminen. Sääntömuutos tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

Kunnallisjärjestön purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava jäsenyhdistyksille käytettäväksi puolueen tarkoitusperien toteuttamiseen.