Kokoomusryhmä tyytyväinen Tampereen kriittiseen lausuntoon Marinin hallituksen maakuntamallista

TIEDOTE

Julkaisuvapaa heti

7.9.2020

Kokoomusryhmä tyytyväinen Tampereen kriittiseen lausuntoon Marinin hallituksen maakuntamallista

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen Tampereen kaupungin kriittiseen lausuntoon sote- ja maakuntauudistuksen hallituksen esityksestä. Kokonaisuudessaan lausunto mukailee vuoden 2018 lausuntoa. Olemme tyytyväisiä kaupunginhallituksen yhteiseen linjaan. Kannamme huolta Marinin hallituksen esityksessä muun muassa sote-palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta, kustannusvaikutuksista suuriin kuntiin, 21 alueen laajuudesta, aikataulun epärealistisuudesta sekä valinnanvapauden puuttumisesta.

Nykyisessä esityksessä huolenaiheena on, että menetämme monituottajamallin tuomat hyödyt palveluiden saatavuuteen, laatuun ja kustannustehokkuuteen. Kannatamme mallia, jossa palveluiden järjestäjä on julkinen taho, mutta tuottamisessa on mukana laaja kenttä yritysten ja järjestöjen kautta. Yhtiöissä tuotetut palvelut tulisi rinnastaa omaan tuotantoon eikä maakuntarajat ylittävää palvelutarjontaa esimerkiksi digitalisaation keinoin tule kieltää. Paikallisesti Coxa Oy:n ja Sydänsairaala Oy:n palvelut ovat merkittävässä asemassa erikoissairaanhoidon palvelutuotannon kehittämisessä.

Valtuustoryhmämme yhtyy näkemykseen, että talousvaikutukset ovat yksittäisiin kuntiin liian suuria.Tamperelaisten palvelujen skaalautuminen koskemaan kaikkia Pirkanmaan palveluja tuskin onnistuu ilman tamperelaisten palvelutason heikkenemistä ja lisäkustannusten nousua.

Kuten myös aiemmissa Tampereen kaupungin lausunnoissa on huomautettu, myös nyt esityksestä puuttuu kaupungistumisen vaikutukset, suurten kaupunkiseutujen erityispiirteet sekä kaupunkiseutujen kasvava merkitys. Uudistuksessa tulee turvata myös muille suurille kaupungeille Helsingin ratkaisua mukaileva riittävä lainsäädännöllinen liikkumatila ja taloudelliset resurssit tehtäviensä hoitamiseen.

Suunniteltu 21 alueen malli on asiantuntijoiden mukaan liian laaja. Esityksessä tulee huomioida paremmin alueiden erilaisuus. Olemme lausunnon kanssa yhtämielisiä siitä, että sote-alueille ja kaupungeille tulisi antaa hallituksen esityksessä parempi mahdollisuus sopia tehtävistä. Tämä mahdollistaa maakuntien keskuskaupunkien ja kaupunkiseutujen erityispiirteiden huomioimisen. Marinin hallituksen esityksen aikataulu on myös epärealistinen – ennen kaikkea nyt on aika korjata välttämättömät soten ongelmakohdat näin mittavan muutosprosessin sijaan.

Kokonaisuutena uudistus on liian hallintokeskeinen, kun lähtökohdan tulisi olla ihmis- ja potilaslähtöinen. Tällä hetkellä lainsäädäntöluonnos ei ole tarpeeksi mahdollistava. Valinnanvapauden puuttuminen heikentää ihmisten vaikutusmahdollisuuksia eikä tue toimijoiden välistä positiivista kilpailua. 

Lisätietoja:

Ilkka Sasi

Valtuustoryhmän pj
Kaupunginhallituksen jäsen
050 412 3703