Leena Kostiainen 16.5.: Kehittyvät kaupunkiseudut vetävät puoleensa, hienoa, että Tampere kasvaa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen kaupunginvaltuustossa 16.5.:

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä haluaa kiittää muita valtuustoryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Vaikeina aikoina on erityisen tärkeää, että puolueet yhteisvoimin etsivät ratkaisuja, sen sijaan, että keskittyisivät pohtimaan vain omaa kannatustaan.

Koen, että useimmat valtuustoryhmät ovat viime vuosina kantaneet suurta vastuuta siitä, että Tampere pysyy elinvoimaisena tulevaisuudessakin. Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä kiittää myös kaupungin henkilökuntaa siitä, että olemme saaneet menojen kasvua hillittyä. Työn tuottavuutta on onnistuttu parantamaan niin arjen uusilla toimintatavoilla kuin isoilla rakennemuutoksillakin. Tämä on vaatinut luovia ratkaisuja, uutta ajattelua, sitoutumista ja kovaa työtä organisaation eri tasoilla, ruohonjuuritason työntekijöistä ylimpään johtoon asti. Uudet johtamisen periaatteet korostavat sitä, että jokaisella työntekijällä pitää olla mahdollisuus oman työnsä kehittämiseen.

Toimintakulttuurin muutos ei tapahdu nopeasti, mutta nyt laiva näyttäisi olevan kääntymässä. Yksi konkreettinen keino uuden henkilöstölähtöisen toimintakulttuurin lanseeraamisessa on ns.lean-ajattelu, mihin esimiehiä parhaillaan koulutetaan. Uskon, että uudella alhaalta ylöspäin- ajattelulla löydetään vielä paljon uusia hyviä toimintatapoja ja sivutuotteena myös työhyvinvointi paranee. Työhyvinvointitavoite saavutettiin lähes kaikilla tuotantoalueilla. Sen sijaan muutamissa liikelaitoksissa työhyvinvointitavoitetta ei saavutettu. Sairaspoissaolojen vähentämisessä meillä on vielä tehtävää, vaikka suunta on tässäkin asiassa saatu käännettyä laskuun.

Tampereella menee hyvin. Paistattelemme otsikoissa harvase päivä. Tampereen kaupunkiseutu on nopeimmin kasvava kaupunkiseutu heti pääkaupunkiseudun jälkeen. On selvää, että kun kaupunkiin muuttaa pari tuhatta uutta asukasta joka vuosi, myös palvelujen tarve kasvaa. Tästä huolimatta menojen kasvu on ollut varsin maltillista. Tämä jos mikä osoittaa, että henkilökunta on sitoutunut toiminnan kehittämiseen. Iso ongelmamme on työttömyys. Sitä suuremmalla syyllä meidän on tehtävä kaikkemme, jotta Tampereen seutu säilyttää elinvoimansa.

Kehittyvät kaupunkiseudut vetävät puoleensa ihmisiä ja yrityksiä. On hienoa, että Tampere kasvaa. Kasvu monipuolistaa palveluja, tuo työpaikkoja ja yrityksiä. Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä pitää erittäin tärkeänä sitä, että viemme maaliin tärkeimmät kaupunkikehityshankkeemme. Voimme vain kuvitella, miten kävisi kaupungin elinvoimalle, jos olisimme laittaneet kaikki suuret hankkeet jäihin ja jääneet odottelemaan parempia aikoja. On totta, että suunnitelmia on paljon. Joidenkin mielestä hankkeita on liikaakin. Pitää muistaa, että kaikki suunnitellut hankkeet eivät toteudu tällä vuosikymmenellä. Monet suunnitelmissa olevista investoinneista toteutuvat vasta 10-20 vuoden päästä. Lisäksi on muistettava, että monet näistä hankkeista toteutetaan pääosin yksityisellä rahalla, kuten tänään hyväksytty Kansi- ja Areena-hanke. Investointien tulorahoitusprosentti on heikentynyt Tampereella viime vuosina. Suurin syy tähän on Rantaväylän tunnelin rakentaminen. Ensi vuonna, kun Ranta-Tampellan alue alkaa rakentumaan, saamme kymmeniä miljoonia tuloja kaavoitusmaksuina ja maanmyyntituloina.

Eli yhteenvetona voidaan sanoa, että ensin tunneli vie, sitten se tuo.

Nämä ns. tulevaisuusinvestoinnit onkin hyvä erottaa tavanomaisista korjaus- ja ylläpitoinvestoinneista. Tulevaisuusinvestoinnit maksavat itsensä takaisin erilaisina välittöminä ja välillisinä tuloina. Esimerkiksi ratikkahankkeen on arvioitu mahdollistavan 7 miljardin euron investoinnit, koska raideliikenne houkuttelee kaupunkiseudulle investointeja ja ihmisiä. Tästä summasta noin 40 prosenttia palautuu kunnan ja valtion kassaan erilaisina veroluontoisina maksuina. Ratikka-hankkeen suorat työllisyysvaikutukset ovat 3000 htv, mikä on tärkeää tässä työllisyystilanteessa. Otin tämän ratikkahankkeen vain esimerkiksi siitä, miksi näitä suurinvestointeja tarvitaan.

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että tilankäyttöä tehostetaan. Tarkastuslautakuntakin toteaa arviointikertomuksessaan, että kaupungilla on valtakunnan keskiarvolukuihin nähden liikaa tiloja. Palveluverkkoa tulee tarkastella kriittisesti ja uusia investointeja pitää harkita tarkoin. Uudet tilat on tarkoituksenmukaista rakentaa vain, jos entiset tilat ovat kelvottomat tai uudella kiinteistöllä saavutetaan merkittäviä toiminnallisia hyötyjä ja kustannussäästöjä. Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä kiittää tarkastuslautakuntaa erinomaisesta työstä. Tarkastuslautakunta on analysoinut huolellisesti  annettujen vastausten sisällön ja antaakin tarpeellista evästystä vuositavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen sanallisen raportoinnin selkeyttämisestä. Hyvät valtuutetut, virkamiehet ja kuntalaiset

Kiitän vielä kaikkia rakentavasta yhteistyöstä ja toivon, että jatkossakin etsimme ratkaisuja rakkaan kotikaupunkimme asioihin yhdessä.

 

Leena Kostiainen