Leena Kostiaisen ryhmäpuheenvuoro Tampereen talousarviovaltuustossa

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Tampereen kaupunginvaltuustossa 14.11.2016

Apulaispormestari Leena Kostiainen

 

Arvoisa puheenjohtaja
Hyvät valtuutetut
Hyvät kuulijat

Tämän vaalikauden viimeisessä talousarviokokouksessa on hyvä katsoa myös vähän taaksepäin. Koko tämä neljä vuotta on ollut taloudellisesti haastavaa aikaa. Yhtälö on ollut vaikea: miten sovittavaa yhteen kasvavat menot ja pienenevät tulot.

Talouden tasapainoa on tavoiteltu ja tavoitellaan edelleen menojen kasvua hillitsemällä ja yritystoiminnan edellytysten, ja sitä kautta työpaikkojen lisäämisellä. Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän yksi tavoite tälle vaalikaudelle on ollut maltillinen verotus. Olemme onnistuneet hyvin. Tampereen kunnallisveroprosentti on Pirkanmaan alhaisin.

Yhtälön ensimmäinen tekijä, menojen kasvu, on saatu hyvin hallintaan. Erityisen tyytyväinen pitää olla siitä, että se on onnistuttu tekemään järkevästi,  ilman suuria leikkauksia. Ajattelutapa on selvästi muuttunut. Aiemmin ongelmia ratkottiin ehkä liian usein vain lisäämällä resursseja. Nyt pohditaan, teemmekö oikeita asioita, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan? Painopisteen siirtämisestä ennalta ehkäiseviin palveluihin on hyviä esimerkkejä monissakin palveluissa. Erityisesti lastensuojelun ja ikäihmisten palveluissa tällä rakennemuutoksella on onnistuttu taittamaan kustannusten kasvua. Sote-palveluissa on saatu merkittäviä säästöjä työnjakoa kehittämällä ja päällekkäisyyksiä purkamalla. Eri palvelujen yhteensovittamisesta meillä on paljon hienoja esimerkkejä. Kulttuuripalveluja on viety esimerkiksi neuvoloihin ja iköihmisten palveluihin. Nuorisotyötä kouluille jne. Myös järjestöjen tekemän työn integroiminen kaupungin omiin palveluihin on ottanut ison harppauksen eteenpäin.

Byrokratiatalkoot on ollut yksi säästökeino. Tällä valtuustokaudella onkin onnistuttu vähentämään hallinnollisen työn määrää kymmenillä henkilötyövuosilla. Tilaaja-tuottaja-mallista luopumisen ja uuden organisaation rakentamisen yhteydessä organisaation tasoja pitää vähentää ja ei-välttämättömiä tehtäviä tulee edelleen karsia.

Henkilöstölähtöisestä kehittämisestä on puhuttu paljon tästä salissa tällä valtuustokaudella. Nyt siinä ollaan pääsemässä uudelle tasolle. Henkilökuntaa on koulutettu lean-työskentelyyn. Työntekijät ovat jo tähän mennessä löytäneet monia erinomaisia keinoja sujuvoittaa työtä ja karsia turhia asioita. Sivutuotteena henkilöstön työhyvinvointi lisääntynyt  ja sairaspoissaolot vähentyneet.

Kaikki nämä luetellut asiat: painopisteen siirtäminen ennalta ehkäisyyn, työnjaon kehittäminen, palvelujen yhteensovittaminen, byrokratiatalkoot ja lean-ajattelu, jatkuvat edelleen. Kaikissa näissä on edelleen valtava potentiaali tuottavuuden parantamiseen. Hyvällä johtamisella meillä on mahdollisuus saada parempia palveluja pienemmillä kustannuksilla.

Voidaankin ajatella, että ehkäpä näistä ankeista ajoista on ollut se hyöty, että meidän on ollut pakko etsiä luovia ratkaisuja palvelutarpeen kasvuun, perinteisen resurssien lisäämisen sijaan. Lean-ajattelulla ja digitalisaation mahdollisuudet hyödyntämällä voimme kehittää ensistäkin sujuvampia ja asiakaslähtöisempiä palveluja.

Yhtälön toinen tekijä, eli tulopuolen kasvattaminen on vähintään yhtä tärkeä kuin menojen kasvun hillitseminen. Työttömyys on suurin ongelmamme. Mitä kaupunki voi tehdä houkutellakseen tänne yrityksiä ja työpaikkoja? Paljon on tehty. Olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksistä on huolehdittava. Siksi kaupunki onkin lisännyt vuoropuhelua yrittäjien kanssa. On perustettu säännöllisesti kokoontuvia yrittäjien ja virkamiesten ja yrittäjien ja luottamushenkilöiden foorumeita. Rohkea investoiminen on tärkeä keino pitää elinkeinoelämän rattaa pyörimässä. Rantaväylän tunneli, Areena, ratikka mahdollistavat monien miljardien yksityiset investoinnit Tampereelle. Kolmas keino edistää alueen elinvoimaa on kaupungin rooli mahdollistajana ja alustana uusille innovaatioille. Smart City-ohjelma onkin tärkein elinkeinopolittinen hankkeemme ensi vuoden talousarviossa.

Korkeatasoinen koulutus ja oppilaitokset ovat myös tärkeä vetovoimatekijä kaupungille.  Kokoomuksen ja RKP:n ryhmä onkin tyytyväinen siihen, että tänään hyväksyttävässä talousarviossa ei kohdisteta säästöjä koulutukseen millään tasolla. Viime vuosina päiväkodeissa ja kouluissa on ollut tiukkaa. Nyt ryhmäkokoja ei kasvateta eikä lukion kursseja karsita. On hienoa, että kaikesta huolimatta olemme pystyneet ylläpitämään monipuolista koulustarjontaa aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle asti. On tärkeää, että lapsilla varallisuuteen katsomatta, on mahdollisuus hakeutua myös erilaisiin painotuksiin kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaan. Monipuolinen kielitarjonta on yksi Tampereen perusopetuksen ylpeydenaihe. Vieraskielinen opetuksen tarjoaminen on tärkeää myös elinkeinoelämän kannalta.

Hyvät valtuutetut

Vaikeina aikoina hyvän yhteistyön merkitys korostuu. On todella arvokasta, että tänäkin vuonna olemme onnistuneet neuvottelemaan kokonaisuuden, jossa on voitu huomioida eri ryhmien toiveita. Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän puolesta kiitän pormestarikoalition ryhmiä vahvasta sitoutumisesta pormestariohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Kiitän myös oppostioryhmiä rakentavasta yhteistyöstä tämän budjettiprosessin aikana.