OPERAATIO KORPI-POSTI

Luottamuksen rakentaminen ja vastuun kantaminen ovat hyvän johtamisen tunnusmerkkejä.

Johtaminen on tilannesidonnaista. Eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä on johdettava eri tavoin. Aina johtamisen päämääränä on kuitenkin saavuttaa yhteinen tavoite mahdollisimman tehokkaasti, olemassa olevien ja asetettujen reunaehtojen puitteissa.

Tavanomaisessa toimintaympäristössä johtaja voi keskittyä esteiden poistamiseen ja sparraamiseen. Kriisitilanteessa on johdettava edestä omalla esimerkillä sekä lyhyillä, yksiselitteisillä ja selkeillä viesteillä tai tehtävänannoilla. Vasta akuutin kriisivaiheen jälkeen pohditaan, mitä tapahtui, miten toimittiin, missä onnistuttiin ja mitä kannattaa jatkossa tehdä toisin.

Kriisi parantaa yhteisön koheesiota ja lisää sisäistä luottamusta, jos sen aiheuttaja on ulkopuolinen. Kriisistä selviämisen edellytyksenä on kuitenkin luottamuksen rakentaminen jo ennen siihen joutumista. Luottamus on lujimmillaan silloin, kun alaiset ovat varmoja siitä, että esimies tukee, ja tekee huonossakin tilanteessa heidän kannaltaan parhaat ratkaisut tavoitteen saavuttamista vaarantamatta.

Nuorena upseerina kiteytin sen itselleni näin: muodollista pokkurointia tärkeämpää on se, että alaiset luottavat minuun niin paljon, että ovat valmiita täyttämään tinkimättä sellaisenkin antamani tehtävän, joka saattaa heidät ilmeiseen vaaraan. Se ei tarkoittanut, että olisin tinkinyt toimintaympäristöön kuuluneista muodollisuuksista.

Vastuun kantaminen on keskeisin johtajuuden mitta. Hyvä johtaja ottaa kontolleen aina vähintään osan alaisensa tekemästä virheestä. Esimiehellä on aina mahdollisuus johtamisellaan rajoittaa virheiden syntymistä. Ennen kaikkea esimiehellä on mahdollisuus luoda ilmapiiri, jossa virheitä ei tarvitse pelätä.

Esimiehen on toimittava kaksisuuntaisena suodattimena ja oltava valmis vastaanottamaan arvostelua eri suunnista ilman, että välittää sitä sellaisenaan eteenpäin. Ilman paineen ja epämukavuuden sietoa ei ole edellytyksiä toimia hyvänä johtajana.

Pääministeri Rinteen sekoilut Posti-kriisissä ja ulkoministeri Haaviston alokasmaisuus konsulipäällikkö Tuomisen asiassa edustavat huonoa johtamista. Kumpikaan tapaus ei lisää luottamusta ja kummassakin vastuun kantoi yksin alainen.

Aleksi Jäntti

Apulaispormestari, kaupunkiympäristön palvelualue