Ryhmäpuheenvuoro Tamperen kaupungin strategialuonnoksesta – Ilkka Sasi

Valtuustoryhmämme varapuheenjohtaja Ilkka Sasi piti valtuustossa 20.9.2021 ryhmäpuheenvuoron Tampereen kaupungin strategialuonnoksesta. Puheenvuorossa korostuu erityisesti ajatus mahdollisuuksien kaupungista. Puheenvuorossa korostui erityisesti myös talous, panostukset monimuotoisiin palveluihin, kansainvälisyys sekä turvallisuus. Lue koko puheenvuoro tästä alta.

”Arvoisa herra puheenjohtaja, valtuutetut, kansalaiset.

Tampereen strategia 2030 kuvaa kaupunkimme tahtotilaa, jolla tartutaan tulevaisuuden haasteisiin.  On tärkeää panostaa työhön, yritteliäisyyteen, tietoon ja teknologiaan.

Hyvinvointi kumpuaa niin koulutuksesta, työstä ja yrittämisestä, laadukkaista palveluista ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista, kuten myös viihtyisästä ympäristöstä ja luonnosta.  Esimerkiksi ikäihmisten tulee voida elää Tampereella hyvää, turvallista ja arvokasta elämää. Pormestariohjelman otsikko ”Mahdollisuuksien kaupunki” kiteyttää sanoman hyvin. Kokoomuksen tahtotila on, että kaupunkistrategia tukee pormestariohjelman visiota.

Liittyen nyt käsiteltävään strategiaan, kaupunginhallitus päätti 6.9, että pormestariohjelman toimeenpano varmistetaan sisällyttämällä ohjelman keskeiset sisällöt kaupungin johtamisjärjestelmän asiakirjoihin mm. palvelu- ja vuosisuunnitelmiin sekä erillisohjelmiin ja -suunnitelmiin. Kokoomus on tyytyväinen, että pormestariohjelma luotsaa myös kaupunkistrategian käsittelyä.

Strategiassa oleellista on onnistumisten mitattavuus. Tavoitteille on luotava mittaristot, joilla kehitystä on mahdollista konkreettisesti seurata. Strategia kytketään myös tätä kautta vuosittaiseen toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Herra puheenjohtaja,

Terve talous on kaupunkilaistemme turva. Kaupunkistrategian on syytä tunnistaa talouden merkitys. Erityisesti koronapandemian sekä uuden aluehallintomallin toteuttamisen jälkeen kuntatalouteen kohdistuu suuria paineita. Menojen kasvua on hillittävä jatkamalla toimintojen tehostamista myös tulevilla valtuustokausilla. Palvelujen rakennemuutosta, työtapojen uudistamista ja digitalisaation hyödyntämistä tulee voimistaa entistä enemmän. Kokoomuksen näkökulmasta kaupungin tulopohjaa vahvistetaan elinkeinoelämän ja työnteon kannustavuutta lisäämällä. Onnistunut strategia auttaa meitä vahvistamaan taloutta, jolla turvataan laadukkaat palvelut ja kaupungin elinvoima.

Strategialuonnoksessa tuodaan esille, että kaupunkimme rakentuu yhdenvertaisista yksilöistä sekä tekevistä yhteisöistä. Kokoomukselle tämä tarkoittaa, että kaupunkistrategiassa heijastuu panostukset monimuotoisista peruspalveluista oppilaitosten vetovoimaan ja työpaikkoihin sekä laadukkaan infrastruktuurin vahvistamiseen. Elinvoimainen kaupunki on yritysten paras kasvupaikka. Kaupungin yrittäjäystävällisyydestä on pidettävä huolta esimerkiksi vaikuttavilla yrityspalveluilla, sujuvalla kaavoituksella, toimitiloilla ja osaavan työvoiman saatavuudella. Yritysten tarpeita täytyy kuunnella erityisen herkällä korvalla.

Kokoomus tahtoo, että kaupunkistrategiassa huomioidaan voimakkaammin kansainvälinen tekeminen ja tunnettavuus. Panostukset kansainvälisten osaajien sekä yritysten houkuttelemiseen ovat oleellisia ja vaativat meiltä toimia. Verkostoissa mukanaoloa ja yhteistyötä alueen EU-toimiston kanssa tulee kehittää. Kokoomus toivoo, että Tampere ottaa roolinsa kansainvälisenä vaikuttajana ja kansainvälisen toiminnan strategisuutta lisätään. Myös kaupungin strategian tulee ilmentää tätä tahtotilaa. Tampereella on kaikki edellytykset toimia houkuttelevana alustava myös jatkossa suurille kansainvälisille tapahtumille. Kansainvälisyyden edistämiseen kuuluu myös hyvä saavutettavuus ja sujuvat yhteydet.

Herra puheenjohtaja,

Tampereen strategiassa on huomioitava selkeämmin turvallisuus. Turvallisuuden on ulotuttava jokaisen tamperelaisen elinpiiriin. Muun muassa turvallisuuskyselyihin pohjaten on tehtävä rohkeita päätöksiä kaupunkilaisten turvallisuuden varmistamiseksi yhteistyössä poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa.

Turvallisuus parantuu ja turvallisuudentunne vahvistuu, kun hiljaisiin hälyttäviin signaaleihin reagoidaan nopeasti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaupunkisuunnittelussa ja kunnossapidossa kiinnitetään entistä vahvemmin huomiota riittävään valaistukseen, turvallisiin suojateihin ja epäterveen eriytymisen vähentämiseen. Yleiseen siisteyteen on panostettava. Huumeneulat eivät kuulu kaduille. Kaupungin huolestuttava kehitys päihteiden käytön aiheuttamissa lieveilmiöissä on saatava kuriin.

Jatkakaamme keskustelua kaupungin strategiasta.”