Vaaliteema: Maailman osaavin kansa

Yksi isoimmista tulevaisuuskysymyksistä Suomessa on, miten pidämme kaikki mukana yhteiskunnassa. Suomen vahvuus on osaava ja koulutettu kansa. Suomessa jokaisen on saatava oppia ja kouluttautua kotitaustasta tai asuinpaikasta riippumatta – läpi koko elämän.

Vahvat perustaidot kuuluvat jokaiselle. Ne mahdollistavat useita erilaisia koulutuspolkuja ja reittejä työelämässä. Ei ole yhtä oikeaa tapaa löytää oma paikkansa. Suomessa saa oppia uutta, saa vaihtaa ammattia ja alaa. Mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen ja uusien taitojen oppimiseen on löydyttävä koko matkan varrelta.

Korkea osaaminen varmistaa menestyksemme huomennakin. Tutkimus ja innovaatiot auttavat ratkaisemaan haasteita ja luovat uutta kasvua.

Keinoja osaamisen vahvistamiseksi:

Katseet varhaisiin vuosiin. Ehkäistään syrjäytymistä ja pidetään kaikki mukana. Tehdään esiopetuksesta kaksivuotista ja alennetaan varhaiskasvatusmaksuja edelleen. Näin vahvistamme koulutuksellista tasa-arvoa ja avaamme lapsille mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen.

Turvataan kaikille riittävät perusvalmiudet. Peruskoulun on turvattava kaikille riittävä osaaminen ja vahvat perusvalmiudet jatko-opinnoissa ja elämässä pärjäämiseksi. Lapset ja nuoret tarvitsevat entistä yksilöllisempää tukea ja oppimisen polkuja. Vahva yleissivistys on pärjäämisen edellytys. 

Suomalaisten koulutustaso nousuun. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa kaikki nuoret suorittaisivat vähintään toisen asteen tutkinnon ja puolet myös korkeakoulututkinnon. Koulutuksen keskeyttämistä on vähennettävä ja suomalaisten koulutustasoa nostettava.

Luodaan edellytykset jatkuvalle oppimiselle. Hyvät perusvalmiudet ja vahva peruskoulutus turvaavat mahdollisuuden jatkuvalle oppimiselle. Oman osaamisen päivittämisen ja uudelleen kouluttautumisen on oltava joustavammin mahdollista elämäntilanteesta tai pohjakoulutuksesta riippumatta. Rakennetaan työelämään jatkuvan oppimisen malli, jossa vastuuta on sekä työntekijällä, työnantajalla että julkisella vallalla.

Suomen vahvuus on osaava ja koulutettu kansa. Tulevaisuuden kasvu ja hyvinvointi edellyttävät meiltä entistä korkeampaa koulutustasoa ja osaamista. Vahvistetaan korkeakoulujen profiloitumista ja yhteistyötä sekä työnjakoa.

Tiedosta uutta kasvua. Otetaan määrätietoisia askeleita kohti tutkimus ja innovaatiotoiminnan 4 prosentin rahoitusosuutta bruttokansantuotteesta. Tavoite on saavutettavissa 2030 mennessä. Laajennetaan suomalaisen tieteen rahoituspohjaa ja kannustetaan korkeakouluja laajaan yhteistyöhön ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Suunnataan yritysten tukia uudelleen tukemaan tutkimusta ja innovaatioita sekä kannustetaan sellaisten osaamiskeskittymien synnyttämiseen, joissa tutkimus, työelämä ja julkinen sektori – tiedon käyttäjät ja tiedon tuottajat – toimivat yhdessä.

Lue koko vaaliohjelma tästä