Valtuustoaloite digitalisaatiokehityksen johtamisesta Tampereen kaupungissa

Esitämme, että Tampereen kaupunki käynnistää hankkeen, jossa luodaan kaupunkiin yhtenäinen palveluarkkitehtuuri, joka mahdollistaa kaikkien kaupungin sähköisten palveluiden tarjoamisen käyttäjälähtöisesti, suomi.fi ja muita kansallisia ratkaisuja käyttäen.

Perustettava hanke laajentaa nykyistä konsernihallinnon digitalisaatio -kehitysohjelmaa. Tulevaisuudessa kaupungin prosessi- ja digitalisaatiokehitystä johdetaan kokonaisuutena.

Seurauksena yhteisen palveluarkkitehtuurin ja digitalisaation johtamisen nykyisestä puutteesta on, että kaupunki tilaa paljon päällekkäistä ICT-työtä eri tahoilta ja asiakaskokemus palveluista on heikko, usein kaupunkilaiset eivät edes tunne palveluita, kun eivät löydä niitä. Jopa varhaiskasvatus ja perusopetus ovat hankkineet erilliset järjestelmät, joilla lapset ilmoitetaan samoihin iltapäiväkerhoihin.

Oikein johdettuna digitalisaatio on merkittävin keino parantaa kuntalaisten tyytyväisyyttä ja parantaa kuntatalouden kustannustehokkuutta. Kaupungin johtamisen tueksi muodostetaan kaupungin asukkaista kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tilannekuva. Tilannekuvan muodostaminen pyritään käynnistämään osana kansallista tekoälyohjelma Aurora AI:ta, jonka valmistelussa Tampereen kaupunki on ollut mukana. Tämän myötä pystymme kytkemään kaupunkilaisten hyvinvointia tukevat palvelut julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Asiakaskokemuksia kaupungin organisaatiot keräävät NPS-mittaristolla kaupunginhallituksessa saadun tiedon mukaan arviolta 40 eri kohteessa, ilman yhtenäisiä käytäntöjä ja työkaluja. Koordinaation ja johtamisen puuttuminen aiheuttaa tässäkin huomattavaa hukkaa.

Tässä aloitteessa esitetään, että Tampereen kaupunki alkaa johtamaan digitalisaation hyödyntämistä kaupungin toiminnan prosesseissa asettaen hankkeelle seuraavat tavoitteet:

1. Kaupungin kaikki sähköiset palvelut kootaan käyttäjälähtöisesti toimivaksi kokonaisuudeksi Tampere.fi – osoitteen alle. Palvelut, jotka edellyttävät vahvaa tunnistautumista, hyödyntävät Suomi.fi – kirjautumisratkaisua.

2. Digitalisaatiokehittäminen tulee jatkossa rakentaa paremman tiedonhallinnan, hallittavuuden, yhteensopivuuden ja hyödynnettävyyden päälle. Parempi tiedonhallinta edistää myös asiakkaan mahdollisuutta kontrolloida omien tietojensa käyttöä sekä asiansa etenemisen seurantaa.

3. Luodaan tilannekuva tärkeimmistä tietovirroista ja sen pohjalta varmistetaan tietovirtojen hyödyntämiselle tekniset valmiudet (API).

4. Tampere kytkeytyy kansallisiin digitalisaation kehittämishankkeisiin, joissa kehitetään tiedonhallintaa ja rajapintojen yhteensopivuutta. Suositaan avointa lähdekoodia sekä avoimia ja dokumentoituja rajapintoja.

5. Helppokäyttöisyys ja asiakashyöty ohjaavat jatkossa kaupungin sähköisten palveluiden kehittämistä ja hankintaa.

6. Kaupungin toiminnan prosessit mallinnetaan yhdenmukaisesti hankkeen alussa siltä osin, kuin ajantasaisia mallinnuksia ei ole. Tavoitteena on tuoda digitaalisia työkaluja prosesseihin vain silloin, kun niiden käytöstä aiheutuvat säästöt ovat niiden elinkaarikustannuksia suurempia.

7. Asiointipalvelujen laatua asiakkaan näkökulmasta seurataan yhtenäisellä mittarilla.

Tampereella 25.11.2019

Kalle Kiili & Jouni Markkanen