Vanhusten ei pidä joutua odottelemaan uutta sotea

Väestörakenteen nopea muutos haastaa meidät päättäjät tekemään hyvää yhteistyötä keskenämme. Väestöennusteen mukaan Pirkanmaalla kasvaa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä yli 30 prosentilla vuoteen 2040 mennessä.

Vanhusten ei pidä joutua odottelemaan uutta sotea. On toimittava heti. Ei ole varaa odottaa vuosien vatvomista valmistelussa ja eduskunnassa. Vastuu palveluista on nyt kunnilla.

Vastuu perustuslain mukaan kaikille kuuluvista palveluista on julkisella sektorilla. Näin vastuu olisi ollut kaadetussa sotessa ja näin on tällä hetkellä. Yksityisiä yrityksiä ja palveluntuottajia tarvitaan, koska palvelujen tarve kasvaa aivan valtavasti lähivuosikymmenen aikana ja eriarvoisuus uhkaa lisääntyä. Eriarvoisuutta oli tarkoitus myös vähentää uuden asiakasmaksulain avulla, senkin käsittely keskeytyi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityiset palvelut ovat pääosin luvanvaraisia ja luvat myöntää valtion viranomainen. Valvontavastuu on ensisijaisesti kunnilla, jotka hankkivat palvelut kilpailutuksen avulla. Asuinkunnasta riippuu se, millaisia palveluja on käytettävissä.

Kun asiakkaalla on palveluissa vaihtoehtoja ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin, toimitaan aina laatu edellä. Asiakkaan valitessa putoavat huonot palvelujen tarjoajat ilman muuta pois. Palvelusetelit kunnissa ovat lisänneet asiakkaan omaa valinnanmahdollisuutta ja antavat toimintatilaa myös pienille yrityksille.

Kilpailu laadulla, uusien toimintamallien kehittäminen ja asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihinsa parantaa palvelujen laatua.

Nykyjärjestelmässä valinnan palveluntuottajista tekee kunta kilpailuttamalla toimijoita. Hankintoja yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta tehdään varmasti kaikissa kunnissa riippumatta kunnan poliittisista voimasuhteista. Vanhusten inhimillinen kohtelu ja turvallinen vanhuus edellyttävät vakavaa paneutumista siihen, miten palveluostot kunnissa tehdään ja miten huolehditaan siitä, että saadaan mitä tilataan.

Itse toivon, että kolmas sektori ja yhteiskunnalliset yritykset saavat nykyistä enemmän toimintamahdollisuuksia. Palveluissa pitää olla jatkuvuutta. Jatkuvuus, tutut toimijat ja turvallisuus ovat erityisen tärkeitä vammaispalveluissa, vanhustenhuollossa ja lastensuojelussa.

On nähty, että raaka hintakilpailutus ja vähäinen valvonta yhdessä johtavat vanhusten kaltoin kohteluun ja huonontavat palveluja. On hämmästyttävää, että jatkuvasti tulee esiin tapauksia huonosta ja epäinhimillisestä vanhusten kohtelusta. Puutteet pitää kunnissa korjata heti, eikä vasta kantelukierroksen jälkeen, kun valtion viranomainen puuttuu asiaan.

Palvelujen kehittämisessä on lähtökohdaksi otettava käyttäjien toiveet ja tarpeet ja palveluissa laatu ja inhimillisyys periaatteiksi.