Talousarvio 2021 – ryhmäpuheenvuoro

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä                               

Ryhmäpuheenvuoro 16.11.2020

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä kannattaa pormestari Lauri Lylyn koalition puolesta tekemiä muutosesityksiä. Kiitämme valtuustoryhmiä kuluneesta valtuustokaudesta, jota on leimannut talouden noususuhdanne ja sitä seurannut koronakriisi. Talouden tyrskyissä on perusopetukseen kyetty kuitenkin panostamaan ja samalla omaishoidon resursseja on edelleen mahdollistettu.

Verotus ei kiristy

Verotus ei Tampereen talousarvioesityksessä kiristy. Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen, että kaupunginvaltuuston viime syksynä linjaama verorauha taloussuunnittelukaudella on rauhoittanut veronkiristyspaineita. Tampereen työllisyydelle, elinvoimalle ja kilpailukyvylle on ollut olennaista, että esillä olleet vihjailut verotuksen jyrkästä kiristämisestä on kyetty ehkäisemään.

Valtuustoryhmämme puoltaman Tampereen säästöohjelman mukaisesti kaupungin taloutta on tällä kaudella kyetty tasapainottamaan. Rehellistä on toki todeta, että Tampereen talous olisi hallituksen koronatoimenpiteiden johdosta tällä hetkellä voimakkaasti alijäämäinen, ellei valtio olisi voimakkaasti avustanut kuntataloutta samalla valtiontaloutta edelleen velkaannuttaen. Vahva rooli talouden tasapainottamisessa on ollut kaupunginhallituksen konsernijaoston toimenpiteillä kaupunkikonsernin omaisuuden tuoton kasvattamiseksi.

Kuten talousarviokirjan perusteluissa todetaan, koronapandemian seurauksena kuntatalouteen ja myös kaupungin talouteen kohdistuu lähivuosina suuria paineita. Talouden tasapainon tavoitteleminen on perusteltua ulottaa useammalle vuodelle ja talouden tasapainon tavoitteleminen on hyvin tärkeää. Jos kuntien talous romahtaa, vaarantuu kuntien mahdollisuus suoriutua lakisääteisten ja muiden tärkeiden tehtävien hoitamisesta. Valtiovarainministeriö arvioi kuntatalouden pysyvän lähivuodet selvästi alijäämäisenä, joten kuntatalouden ahdinkoon ei ole näköpiirissä helppoja ratkaisuja.

Tampereen lainamäärän kasvua voidaan hillitä erityisesti pitämällä toimintamenojen kasvu maltillisena ja myymällä strategisesti vähemmän tärkeää omaisuutta. Kaupunkitasoiset talouden tasapainottamistoimenpiteet edellyttävät aina kaupunkitasoista yhteistoimintamenettelyä ja päätöksentekoa henkilöstövaikutusten osalta.

Porvariryhmä tahtoo jatkossakin edistää viime syksynä valtuuston linjaamaa rakenteellisten uudistusten kymmenen kohdan ohjelmaa. Samalla olemme korostaneet vahvaa reagointikykyä ja eri skenaarioita julkisen talouden osalta, jos korona jälleen muuttaa taloussuunnittelun perusteita.

Solidaarisuus yksityisen sektorin työntekijöitä ja yrittäjiä kohtaan edellyttää, että myös julkinen sektori kykenee reagoimaan nopein toimenpitein, jos palveluita koronaviruksen uudelleenleviämisen takia päädytään sulkemaan. Koronan aikana opitut toimintatavat on syytä tunnistaa, vakiinnuttaa ja levittää yksikkörajojen yli koko kaupungin käyttöön.

Investointeja on syytä jatkaa ja kehittää

Investointien osalta on Tampereella syytä korostaa kannattavuusnäkökulmaa. Kuten talousarviokirjassa todetaan, kannen alue on Tampereen keskustan merkittävin hankekokonaisuus. Sen myötä Tampereen ydinkeskustaan syntyy runsaasti uutta elinvoimaa, kun nykyinen keskustan ratapiha kokee muodonmuutoksen ihmisten ja elämän alueeksi. Alueen kehittäminen vaikuttaa voimakkaasti kaupungin kilpailukykyyn, saavutettavuuteen, työpaikkojen ja asuntojen määrän kasvattamiseen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja viihtyisän sekä turvallisen kaupunkitilan luomiseen.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen, että pormestarin talousarvioesitystä muokataan keskustan elinvoiman ja kulttuurin mahdollistamiseksi huomioimalla Tampereen teatterin päänäyttämön remontti. Samalla on syytä pitää huolta, että Tampereen läntisen keskustan elinvoimaa kyetään ylläpitämään. Kunkun parkin suunnittelu etenee. Särkänniemen elämysalueen ensimmäiset kehittämishankkeet käynnistetään.


Valtuustoryhmämme haluaa Tampereen upeiden rantojen kokonaisuutta kehitettävän entistäkin vahvemmin ihmisten käyttöön. Talousarviota muokataankin siten, että Eteläpuiston kehittämisen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta rakentaa Pyhäjärven rantaan uimalaitos. Lisäksi Pyynikin Trikoon ranta-alueelle Pyhäjärven rantaan tutkitaan mahdollisuutta rakentaa venelaiturit.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä tahtoo pormestariohjelman mukaisesti keskustan olevan saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Samalla haluamme kiinnittää huomiota myös kaupunkiseutumme kansainväliseen saavutettavuuteen. Talousarviota muokataan omakotitonttien tarjonnan kasvattamiseksi, sekä lähijunaliikenteen aktivoimiseksi.

Sote-uudistus hyvinvointialueineen voi heikentää tamperelaisten palveluja

Sote-uudistuksen kohtalo vaikuttaa keskeisesti nyt käsittelyssä olevan talousarvion soveltamiseen. Porvariryhmä on tyytyväinen, että Tampereen kaupunki suhtautuu edelleen kriittisesti Sanna Marinin hallituksen maakuntamalliin.

Nimenmuutoksesta huolimatta kaavailtujen hyvinvointialueiden riski on, että tamperelaisten palvelut heikkenevät, mutta säästöjä ei kuitenkaan saada. Tiukentuva suhtautuminen yksityisiin palveluntuottajiin heikentää paikallisten ja alueellisten ratkaisujen tekemistä. Kiitämme pormestari Lylyä ja koko valtuustoa määrätietoisesta kritiikistä hallituksen nykymuotoisen maakuntamallin hillitsemiseksi.

Senioreiden määrän kasvun ennakoidaan jatkuvan Tampereella, maakuntamallista riippumatta. Hyvinvointikeskus- ja lähitoritoimintaa kehitetään siten, että kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tuetaan digitaalisia ja jalkautuvia palveluja lisäämällä. Terveyden edistämisessä olennaisessa osassa on liikunta. Talousarvioesityksessä edistetään nuorten harrastustoimintaa.

Osana talousarviomuutoksia valtuusto edellyttää, että jos koronaepidemia edelleen ensi vuonna vaikuttaa merkittävästi järjestöjen esim. urheiluseurojen toimintaedellytyksiin lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia heikentäen, niin valtuusto päättää tarvittavista tukitoimista lisätalousarviossa.

Tampereen turvallisuustilanne taattava myös jatkossa

Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan sekä myös kaupungin kivijalka.

Kuten talousarvioesityksen perusteluissa todetaan, monimutkaistuva turvallisuusympäristö ja kasvava keskinäisriippuvuus edellyttävät entistä tiiviimpää vaikuttavaa turvallisuusyhteistyötä sekä kaupunkiorganisaatiossa, että eri viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää, sekä niistä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia, sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Suomi on ollut maailman turvallisimpia maita. Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä tahtoo Tampereen olevan turvallinen kaupunki myös tulevaisuudessa. Turvallisuus ei ole itsestäänselvyys, vaan siihen tarvitaan monitahoisia konkreettisia tekoja.

Huumerikollisuus, häiritsevä kaupustelu ja samalla joidenkin maahanmuuttajaryhmien kotoutumiseen liittyvät ongelmat ovat heikentäneet turvallisuuden tunnetta Tampereen kaduilla. Valtuustoryhmämme tahtotila on, että sisäisen turvallisuuden kannalta oleellista työtä tekeville turvallisuusviranomaisillemme osoitetaan riittävät resurssit ja toimivaltuudet kaikissa tilanteissa. Tampereen keskustan on oltava turvallinen perheympäristö.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä pitää erinomaisena, että talousarviota on saatu kaupungin häiritsevä huumeongelma huomioiden muokattua. Kuten pormestari Lylyn esittämässä koalition muutosesityksessä todetaan, ulkopuolisella tutkimuksella arvioidaan, ovatko nykyiset päihdehuollon hoitotavat ja -toimenpiteet olleet oikeita ja riittäviä ja missä asioissa ko. alueella esiintyy muutos- ja resurssitarpeita. Lisäksi palvelutarjonnassa kiinnitetään huomiota päihdeasiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja erityisesti lääkkeettömän hoidon mahdollisuuteen.

Päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan nykyistä vahvemmin ja se huomioidaan kaupungin eri organisaatioissa. Kaupungin turvallisuussuunnitelmassa huomioidaan päihteiden ongelmakäyttöön liittyvät turvallisuushaitat ja niiden ennaltaehkäisy. Turvallisuussuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä poliisin kanssa.

Osana kaupungin huume- ja turvallisuustilanteen huomiointia panostetaan myös nuorisovastaanottoon ja lastensuojeluun. Valtakunnan tasolla on keskusteltu arestista ja lisätoimivaltuuksista koulukotien henkilöstölle, jotta lastensuojelun ongelmia pystytään paremmin ehkäisemään.

Kiitän valtuustoryhmiä puheenjohtajatoimikunnassa läpikäydyistä talousarvioneuvotteluista ja valtuutettuja värikkäästä valtuustokaudesta. Käykäämme rakentava keskustelu talousarviosta.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä puoltaa pormestarikoalition esittämin muutoksin talousarvioesityksen hyväksymistä.

Lisätietoja

Ilkka Sasi, valtuustoryhmän puheenjohtaja

050 412 3703